Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– DKS nå også til barnehagen, avslørte Abid Raja og Guri Melby i lanseringen av Barne- og ungdomskulturmeldingen

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

fredag 19. mars 2021

Den største nyheten i den aller første Stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur er at DKS nå også blir tilgjengelig i barnehagen.

↑ Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V). Foto: Regjeringen.no.

I ettermiddag la en norsk regjering for første gang i historien fram en melding om en helhetlig politikk om kunst og kultur – for, av og med barn og unge. Omkring ett tusen barn og unge har bidratt i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet, melder Regjeringen.no. Stortingsmeldingen har fått navnet Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Har du lyst har du lov

I sin presentasjon la Guri Melby og Abid Q. Raja vekt på at barn og unge i større grad skal bli hørt når det gjelder hva de selv ønsker å se og oppleve, enten det handler om tilbudet i skolen eller på fritidsklubben. Dette gjelder både om tema for kulturen og hvordan formidlingen skal skje.

– Å lytte til dere barn og unge er ikke noe vi bare gjør for å være greie med dere, men fordi vi er genuint interessert i hva dere mener om kunst og kultur, sa Guri Melby.

Abid Q. Raja erklærte at alle barn og unge skal få et like godt tilbud, uansett hvor de bor – og uavhengig av klasse, funksjonsnivå og alle mulige andre kriterier. Raja mente at de nye digitale plattformene kan gjøre denne svært høye målsetningen mulig – eller «de hårete målene», som han kalte dem. Regjeringen setter av ekstra økonomiske midler til en oppdatering av teknologi og kunnskap de mener at skal til.

Å lytte til dere barn og unge er ikke noe vi bare gjør for å være greie med dere.

Kulturskolen skal ikke være hemmelig, og den skal være noe alle føler seg velkommen i.

Fritidsklubber og Kulturskolen

I sin presentasjon var Raja spesielt opptatt av fritidsklubbene.

– Vi må slutte å bare tenke forebygging når det gjelder barne- og ungdomskultur. Vi må begynne å tenke at kultur er viktig i seg selv, og dette gjelder ikke minst fritidsklubbene. Det er mye god kultur som har sitt utspring i fritidsklubbene, sa Raja blant annet.

Guri Melby fortalte på sin side at hun hadde grått av glede da hun omsider fikk plass på Kulturskolen, der søsteren hennes allerede gikk. Hun mente at så lite tilgjengelig bør Kulturskolen ikke være, at den er noe du må lengte etter så lenge at du gråter av glede når du omsider får plass.

– Kulturskolen skal ikke være hemmelig, og den skal være noe alle føler seg velkommen i. Alle barn og unge bør få glede av den brede kompetansen vi har i landets barnehager og skoler, uttalte Melby.

Økt satsning på DKS

Melby trakk også fram Den kulturelle skolesekken (DKS), og sa at Regjeringen mener DKS fungerer godt, så godt at de vil utvide ordningen til også å gjelde barnehager. Raja på sin side understreket at innholdet i DKS fortsatt skal avgjøres lokalt, mens Kulturtanken fortsatt skal være den nasjonalt koordinerende instansen.

Det ble også snakket om talentutvikling, som ifølge Raja vil være et spesielt satsningsområde for Regjeringen. Her vil Kulturskolen få et særlig ansvar, men i tillegg skal det skal utredes og utvikles helt nye ordninger for talentutvikling blant barn og unge.

Også utenfor Den kulturelle skolesekken bør det finnes kulturtilbud tilpasset ulike barn og unge, understreket Raja. Derfor ønsker regjeringen å støtte opp om alle profesjonelle aktører på området.

– Dette kan bli en renessanse for barne- og ungdomskulturen! hevdet Raja, før han invitere hele kulturbransjen til å gi kulturmeldingen både ris og ros i tiden framover.

– La blekket sprute og la oss høre hva dere mener! oppfordret han.

I Periskop kan vi bare stille oss bak denne oppfordringen, og tilbyr oss gjerne å være en arena for diskusjon. Hvis du har noen gode innspill, kommentarer eller meninger, nøl ikke med å sende dem til oss!

La blekket sprute og la oss høre hva dere mener!

Mangfold og medvirkning

Periskops redaksjon har bare såvidt fått tid til å kaste et blikk på stortingsmeldingen, så foreløpig får vi stole på det regjeringen selv sier om innholdet. Noen få setninger skal vi likevel spandere på innholdet.

Det ser ut til at hovedbudskapet i meldingen handler om medvirkning: Alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken, og få være med på kulturtilbud som interesserer dem. Slike tilbud skal være av høy kvalitet, og for å gjøre dem tilgjengelige for barna vil regjeringen primært støtte seg på DKS og Kulturskolen, ifølge dagens pressemelding. (Les hele uttalelsen nedenfor.)

For egen del er vi svært spente på den delen av meldingen som handler om digital barne- og ungdomskultur.

En trygg digital oppvekst

Fra meldingens innledning legger vi særlig merke til at Regjeringen mener det er nødvendig å tydeliggjøre ansvaret til fylkeskommunene og kommunene, både når det gjelder kultursektoren generelt og barne- og ungdomskulturen spesielt. I meldingens kapittel 5 blir det foreslått tiltak for å sikre at dette skjer.

Ellers er det egne kapitler for det lokale kulturlivet (kapittel 7), med fokus på blant annet fritidsklubber og frivilligheten, Kulturskolen (kapittel 8), og andre arenaer der barn og unge får opplæring og fordypning i kunst og kultur (kapittel 9). De konkrete innspillene fra barn og unge blir presentert i en egen del av rapporten (kapittel 10).  Forslag til hvordan medvirkningen kan økes blir behandlet (kapittel 11), og det presenteres nye nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken (kapittel 12).

For egen del er vi svært spente på den delen av meldingen som handler om digital barne- og ungdomskultur. Her tar meldingen både for seg i muligheter og risikoer, og en tydelig målsetning defineres som å sikre alle barn får det som omtale som «en trygg digital oppvekst».

Entusiasme

Nedenfor Regjeringens egne entusiastiske ord om meldingen på lanseringssiden. Hele stortingsmeldingen om kultur for barn og unge kan lastes ned her.

Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar.

Hovudbodskapen i meldinga er at alle barn og unge skal få medverke i kunst- og kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å vere med på kunst- og kulturtilboda dei er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laga for barn og unge er av høg kvalitet. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er sentrale verkemiddel for å nå disse måla og viktige tema i meldinga. (Regjeringen.no)

Alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken, og få være med på kulturtilbud som interesserer dem.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · ·