Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Oppdrag: kunstrespons

KATEGORI

Visuell Kunst,

SJANGER

Artikkel,

PUBLISERT

fredag 4. april 2014

Innen 7. april kan unge søke midler fra Ung respons til å lage et kunstverk som sier noe om hva de selv mener om kunst.

↑ Stillbilde fra kampanjevideoen for Ung respons.

Denne måneden har Norsk kulturråd sendt ut plakater til skoler, kulturskoler, SFO og fritidsklubber over hele landet, samt lansert en kampanjevideo på nettsiden ungrespons.no og sosiale medier, for å spre det glade budskapet om Ung respons, en ny støtteordning for barn og unge i aldersgruppen 6 til 19 år. Innen søknadsfristen 7. april kan de unge nå søke midler til å «uttrykke hva de mener om kunst ved å lage noe selv» – for eksempel en film, en utstilling eller en forestilling.

Unge er ikke ukritiske

Ung respons ble i fjor bevilget en million kroner fra Norsk kulturråds faglige utvalg for barne- og ungdomskultur, og inngår i Kulturrådets utviklingsprosjekt Kunstløftet, som har som mål å bidra til økt interesse, kvalitet og anerkjennelse av kunst for de unge. Pilotprosjektet begrunnes dels utfra et behov for å høre hva de unge selv mener om det kunsttilbudet de har fått de siste 10–15 årene, gjennom tiltak som Den kulturelle skolesekken og de kommunale kulturskolene. Men tanken er også å komme bort fra oppfatningen av de unge som ukritiske konsumenter. Rolf Engelsen, leder for Kunstløftet, sier til Kunstkritikk at de selvfølgelig er spent på hvilke innspill de vil få.

– De ulike produksjonsmiljøene forholder seg i dag annerledes til unge mennesker som publikummere. Det produseres mer og i ulike visnings- og formidlingskontekster. Samtidig står de tradisjonelle rammene og forståelsene som motiverer kunst for unge sterkt. I det som kan sies å være en brytningstid, mener vi det er relevant å invitere barn og ungdommer til å dele sin erfaring og sine synspunkter i en større offentlighet. Det er første gang Kulturrådet gjør dette så eksplisitt og i så stort omfang, sier han.

Plakater er sendt ut til skoler, kulturskoler, SFO og fritidsklubber.

Hjelp til søknadsskriving

I følge retningslinjene kan et enkelt prosjekt få inntil 100 000 i støtte. Hva slags utgifter er det som dekkes?

– Vi har prøvd å være tydelige på at de unge selv bestemmer form, innhold og visning/presentasjon på det de vil gjøre. Vi kan dekke materielle kostnader, honorar til medvirkende kunstnere eller veiledere, og andre utgifter som knytter seg til produksjon og formidling av arbeidene.

Barn og unge har vanligvis ikke all verdens erfaring med søknadsskriving. I praksis blir det kanskje slik at de som kommer til å søke og få støtte, er de som har en ressurssterk, kulturinteressert voksenperson – for ikke å si en ivrig curlingforelder – i sin nærhet. Er dette en problematikk dere har tenkt over?

– Ja, men vi tror nok at det heldigvis ikke er så enkelt eller typisk som du antyder; det finnes mange dyktige kunstnere, kunstpedagoger og lærere i miljøene rundt kulturskoler, visningssteder og skoler som er dedikert i å slippe til unge menneskers kreativitet og ønske om deltagelse. Det er de unge selv som må bestemme hva de vil gjøre og hvordan – men kanskje særlig de yngste kan trenge lydhør bistand fra noen voksne med erfaring i å søke.

Vektlegger den subjektive opplevelsen

Du sier i en pressemelding at «Unge må gjøres fortrolige med at deres egen opplevelse og deres kritiske og kreative opplevelser av kunst er like betydelig som voksnes». Du fronter altså en utpreget egalitær holdning, hvor den subjektive opplevelsen verdsettes uavhengig av hvor informert eller utviklet den er. Men i vurderingen av søknadene til Ung respons kommer dere vel til å måtte kvalitetsvurdere søkernes «respons». Hva slags kriterier vil dere operere med ved tildelingen?

– Det oppstår viktige diskusjoner i kjølvannet av fornyet oppmerksomhet på hva kunst for unge er, eller kan være. Spørsmålet om hvorvidt en kunstopplevelse forutsetter forkunnskaper er en slik diskusjon, og svaret er ikke er gitt. Vi vekter den subjektive opplevelsen av flere grunner; for å signalisere at alles erfaringer er legitime. Det må også påpekes at særlig kunst gir et rom for selvinnsikt og kunnskap om relasjoner og samfunn, som det er viktig å stole på når forventninger står i kø. Ung respons er en åpen utlysning. Sammen med Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur vil vi vurdere hvordan vi kan støtte prosjekter som kan representere en bredde i erfaring, uttrykk, alder og geografi.

Prosjektene som får støtte, må være ferdige innen 31. oktober 2014. Hvilke krav stiller dere til dokumentasjonen? Kommer dere til å arrangere noen samordnet presentasjon av resultatene?

– Med Ung respons har vi måttet forenkle krav til søknad og rapportering, for å holde på interessen, og ikke ekskludere. Vi vil i tildelingsbrevene be om dokumentasjon i form av foto, video eller tekster, og en enkel rapport. Avhengig av omfang vil vi så langt det er mulig legge dette ut på nettsiden til Ung respons. Og har vi ressurser til det, vil vi lage en markering som mønstrer noen av arbeidene, sier Rolf Engelsen til Kunstkritikk.

Artikkelen ble først presentert på kunstkritikk.no 3.4.2014.

Annonser

Stikkord: