Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Nordisk kulturstøtte for de unge

KATEGORI

Annet,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

mandag 18. november 2013

Kulturkontakt Nord arrangerte nylig inspirasjonstreff for prosjektledere, kunstnere og kulturarbeidere som er i målgruppa for å søke om nordisk kulturstøtte, med vekt på det unge Norden.

↑ Foto: Wikimedia Commons

Noen av spørsmålene som ble tatt opp var: Hvilke nordiske støtteprogram kan du søke? Hvordan kan akkurat du få støtte til ditt prosjekt? De oppfordret alle som var tilstede til å delta i debatten om det unge norden, og til å være med på å gjøre kulturministrenes strategi konkret. Det var et informativt møte mellom prosjektarbeidere som er i målgruppa for å søke støtte, og støttegiverne Kulturkontakt Nord.

Hovedfokus for møtet var unge i Norden, og prosjekter som fremmer kunst og kultur som et middel til både språkforståelse, nordisk selvbekreftelse og større kontakt innad i Norden. Det ble snakket mye om Nordisk ministerråds strategi for kultursamarbeid i 2013-20, der målet er å fange opp endringer og utfordringer i dagens samfunn, forvalte nordisk kulturarv og ta opp nye kulturuttrykk og impulser. Gjennom nettverksbygging og ved å utveksle erfaringer og kompetanse, skal strategien bidra til økt språkforstålse i de nordiske landene.

Nordisk kultursamarbeid

Therese Evensen fra Norsk kulturråd ønsket velkommen, før ordet gikk videre til Kulturkontakt Nord ved kommunikasjonsrådgiver Bjørn Olstad og Tea Stolt, rådgiver for kulturprogrammet. De fortalte om Nordisk ministerråds strategi for kultursamarbeidet 2013–2020. De nordiske kulturministrene kom i fjor fram til en felles strategi som skal være et styringsdokument for de nordiske samarbeidsorganer.

Kulturkontakt Nord ønsker å fremme forståelsen av den nordiske kulturens ulike uttrykk, og støtteordningene skal sørge for at profesjonelle kunstnere og barn og unge kan møtes over landegrensene. Kulturkontakt Nord arrangerer ett møte for hver av sine fem temaer: det digitale Norden, det bærekraftige Norden, det kreative Norden, det flerkulturelle Norden og det unge Norden.

Om det unge Norden heter det:

Barn og unge har en viktig plass i det nordiske kultursamarbeidet. De nordiske landene har et felles syn på barn og unge og erkjenner deres rettigheter og muligheter til å påvirke sine egne liv. Det undersøkes hvor mye barn og unge kan involveres i beslutningsprosessen rundt det som angår dem. Språkforståelsen er et viktig område, og litteraturen spiller en særlig rolle. Det er viktig at barn og unge møtes både fysisk og digitalt. Dette skal stimulere til økt interesse for kunst og kultur blant barn og unge.

Nordisk ljus 2014 – en reisende ungdomskulturfestival

Tero Sarkkinen er kunsterisk leder for festivalen Nordisk Ljus, et eksempel på et prosjekt som har fått støtte fra Kulturkontakt Nord. Prosjektet ble startet i 2010, av Sarkkinen og flere produsenter. Teatteri Satama, som Sarkkinen er leder for, er hovedorganisator bak festivalen.

Det er en reisende festival som inkluderer flere kunstarter: musikk, dans, teater, sirkus og bildekunst. Hovedmålet er å skape møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer mellom 14 og 17 år som ønsker å utvikle egne talenter. Festivalen skal skape glede, og gi en lokal opplevelse utover selve innholdet i workshopen. De bruker ikke kulturhusene i byene de er i, men naturen.

Verdiene arrangørene følger, er: nysgjerrighet – som er viktig når man møtes fra flere land, og høyt artistisk nivå. De inkluderer kun etablerte kunstnere som både kan lære bort og jobbe med ungdom, og som kan jobbe med flere kunstarter. Respekt er også sentralt – på alle nivåer. Når du er på et fremmed sted i to uker i samme gruppe, er det viktig å respektere alle.

Hver festival har 400 deltagere når festivalen kommer til sitt sluttpunkt Joensuu i Finland. Før det har fem grupper (en for hver kunstart) bestående av 15 ungdommer hatt workshops på tre ulike plasser, med tre ulike profesjonelle kunstnere. På hvert sted er det også 15 lokale ungdommer som deltar, og alle disse blir med til Joensuu, der de ulike gruppene presenterer sine kunstformer for hverandre.

Dette er en festival for den som er kreativ og vil bli artist. Mottoet for arrangørene har vært Walt Disneys sitat: «If you dream it you can do it!». Deltakerne lærer ferdigheter innen ulike kunstarter, og får lærdom om de nordiske landene, om geografi, kultur og språk. De får også nye venner, og et nordisk nettverk.

Detaljer om støtteordninger

Det er fire ulike støtteordninger: Kultur og kunstprogrammet, Mobilitetsprogrammet, Nordbruk og Kreanord.

Felles for alle er:

  • For å få støtte kreves at minimum tre skandinaviske land/landområder er representert: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene eller Åland.
  • De tre landene kan være representert gjennom arrangør, deltagere eller tema. Det kan for eksempel være en dansk arrangør som lager et prosjekt om Norge med deltagere fra Sverige. Samarbeid med andre land kan inngå.
  • Det avgjørende er bosetningslandet, ikke nasjonalitet.

Det er viktig at prosjektet fremmer samarbeid og kontakt mellom de nordiske landene. Støtte skal bidra til å styrke den nordiske dimensjonen i kulturlivet i det landet det foregår, og gjøre folk kjent med nordisk kultur og nordiske kunstnere.

Bedømmelseskomiteen utgjøres av en ekstern komité, bestående av profesjonelle kunstnere og sakkyndige.

Kunst- og kulturprogrammet: Alle kultur- og kunstfelt kan søke. Programmet gir bidrag til både profesjonelle kulturaktører og kunstnere, samt amatørkultur- og frivilligsektoren. Utvikling, kvalitet og innovasjon vektlegges.

Innenfor kunst- og kulturprogrammet er det to retninger:

Produksjonsrettet virksomhet og kompetanseutvikling.

Produksjonsrettet virksomhet støtter produksjon av arbeid, både forprosjekt, pilotprosjekt og prosjekt. Det gis ikke støtte til finansiering av drift eller tilbakevendende prosjekter. Søk før du har kommet i gang med prosjektet.

Kompetanseutvikling støtter utvikling og utveksling av kompetanse.

Bedømmelseskriterier er også  at utvikling vektlegges. Kommunikasjon er viktig, å nå ut til publikum. Målet er å fremme internasjonalt samarbeid og samhandling mellom nordiske land, og mellom nordiske land og resten av verden.

I kunst- og kulturprogrammet trenger ikke den som er koordinator å være bosatt i Norden, så lenge temaet er nordisk.

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur (Mobilitetsprogrammet) fokuserer på støtte for å gi profesjonelle kunstnere og kulturaktører mulighet til å reise, og til å inngå samarbeid med kolleger og organiasjoner i nordiske og baltiske land. Det gis mobilitetsstøtte (reisestøtte), nettverksstøtte og støtte til kunstnerresidenser.

Mobilitetsstøtte – dekker reiseutgifter til andre skandinaviske land og støtte til opphold 1–10 dager. Det kan også gis til for eksempel en utstilling, konsert, festival, eller forskning på kunstnerisk prosjekt. Den som søker må være bosatt i Norden eller Baltikum.

Nettverksstøtte – for å skape nye nettverk. Det må være partnere fra minst tre land. Målet er å utvikle partnerskap, samarbeide og lære av hverandre. Det kan søkes om kortvarig (1 år) eller langvarig (3 år) nettverksstøtte.

Nordiske og baltiske kunsterresidenser

Det er de som driver residensen som søker om støtte og velger ut og inviterer kunstnerne. De kan invitere enkelte kunstnere eller mindre grupper.

NORDBRUKs (Nordisk Barne- og Ungdomskomité) barne- og ungdomsprogram har som mål å styrke den nordiske identiteten blant barn og unge. Støtte gis her til kulturelle, politiske og sosiale aktiviteter for, av og med unge i Norden.

Programmet består av to bidragsformer: Organisasjonsstøtte og prosjektstøtte.

Organisasjonsstøtte gis til aktiviteter som bidrar til utvikling av organisasjoner som fremmer nordisk samarbeid mellom barn og unge. Det kan være møteaktivitet og lignende som er nødvendig for utvikling av samarbeidet, eller utarbeidelse av nordisk informasjonsmateriale.

Prosjektstøtte gis til en tidsbegrenset aktivitet. Det kan være å utvikle nettverk og kjennskap til andre nordiske land. Aktiviteter som setter kulturelle, politiske og sosiale spørsmål på dagsordenen prioriteres.

KreaNords program for kulturelle og kreative erhverv 2013–2015 fremmer nordisk samarbeid i den kreative sektoren. Bidrag blir gitt til prosjekt som øker vekstmulighetene for kulturelle og kreative næringer, samt bidrar til en større gjennomslagskraft for dem både i Norden og internasjonalt. Primærmål er bransjeorganisasjoner, og prosjektet skal ha et forretningsaspekt.

Nordisk kulturfond har laget en ABC for deg som søker prosjektbidrag, les hele på nett.

Les mer på kulturkontaktnord.org, der kan du også melde deg på nyhetsbrev.

Dersom du er interessert i prosjekter og støtteordninger skal det 18.–19. november avholdes kurs i Akershus kalt Prosjekter i drift. Med punkter som «Hva kjennetegner et vellykket prosjekt som går videre i normal drift?» og «Hva er suksesskriterier og eventuelle fallgruver?» kan det være mye å hente for prosjektledere og initiativtakere i oppstartsfasen.

Foto: Teatteri Satama

Annonser

Stikkord:
·