Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Kulturtanken skal initiere og stimulere til forskning på Skolesekken

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Leserinnlegg,

PUBLISERT

onsdag 2. mai 2018

Avdelingsdirektør Ståle Stenslie svarer på kritikken mot Kulturtankens forskningsvirksomhet.

Periskop har spurt flere ledere i Den kulturelle skolesekken (DKS) hva de mener om at Kulturtanken skal drive med forskning. Svarene Periskop fikk uttrykte til dels bekymring for høgskolene og universitetenes fremtidige rolle. Det forstår vi. For det å drive med forskning kan bety så mangt. Her er det viktig med en klargjøring: vår rolle er å spille hele feltet bedre, slik Kulturtankens overordnede mål er å gjøre DKS til en best mulig ordning.

En av våre hovedoppgaver er derfor å samarbeide med eksisterende forskningsmiljøer ved høgskoler og universiteter. Som nasjonal fagetat skal og vil vi ha dialog og samarbeid med alle relevante fagmiljøer. Forsknings- og utdanningsinstitusjonene er viktige aktører i arbeidet med å styrke og utvikle relevant fagkompetanse om DKS. Så langt har vi innledet ulike samarbeid med blant annet UiA, UiT, NTNU, Høgskolen i Østfold, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Høyskolen for Dansekunst og UiB.

Kulturtanken vil bidra til å sette forskning på kunst og kultur for barn og unge i DKS på agendaen.

Fremme DKS som forskningsfelt

Kunst for barn og unge utgjør en betydelig del av kulturfeltet, men blir fort usynlig både i det offentlige ordskiftet og i forskningen. Periskop er selv et eksempel på hvordan kompetente fagmiljøer styrker feltet gjennom å løfte frem viktige problemstillinger knyttet til barn og unge i offentligheten.

Forsknings- og Utviklingsavdelingen (FoU) i Kulturtanken vil bidra til å sette forskning på kunst og kultur for barn og unge i DKS på agendaen. Vårt hovedfokus er hvordan DKS-ordningen kan utvikles og fornyes til alles beste. For å nå dette målet må vi få flere forskningsmiljøer på banen, styrke nasjonale og regionale FoU-samarbeid og skape arenaer for å bringe praksisfeltet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i tettere dialog. Her er samarbeidet med fylker og kommuner viktig. Vi ønsker å høre om og lytte til hvilke utfordringer som bør belyses, og jobbe for å få de mange regionale forskningsfondene til å fokusere på DKS.

Samarbeid med uavhengige forskningsmiljøer

Så hva er det vi gjør i vår FoU-avdeling? Kort fortalt: Vi initierer og stimulerer til forskning på DKS.

Samarbeid med høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner er et helt sentralt område der vi bidrar med fagkompetanse, støtte til søknadsskriving og medfinansiering av stipendiater, samt mindre økonomiske tilskudd. Vårt største samarbeidsprosjekt så langt er DiSko-prosjektet, som vi samarbeider med Høgskulen på Vestlandet om. DiSko er et innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge. Prosjektet tilstreber eierskap hos alle deltakere gjennom nye måter å produsere og distribuere konserter og annen kunst til elevene i skolen.

Synliggjøre kunnskap og ‘kunnskapshull’

Vi bestiller og fullfinansierer også forskningsrapporter på spesifikke saksfelt, som f. eks. Nærhet, autonomi og demokratisering: Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken (2017) og Regionalt spillerom (2018).

Slike bestillinger gir forvaltningen en nødvendig og viktig innsikt om aktuelle problemstillinger som omhandler DKS. Kulturtanken er en fagetat, og det betyr at vi har en rådgivende rolle overfor vår eier, Kulturdepartementet (KUD), og samarbeidspartneren Kunnskapsdepartementet, som var med på å gi Kulturtanken dens mandat. FoU-avdelingen har et spesielt ansvar for å synliggjøre både kunnskap og «kunnskapshull», slik at politiske beslutningsprosesser kan fattes på bedre grunnlag, til det beste for barn og unges kunst- og kulturtilbud i skolen. En konsekvens av denne synliggjøringen er at vi også jobber som en pådriver for politisk støtte til flere frie forskningsmidler innen DKS-feltet.

Egen forskning

FoU-avdelingen bidrar også selv med forskning og utvikling i DKS. Vi henter inn, samler og analyserer data og innkomne rapporter om DKS fra alle landets fylker og kommuner. Kartleggingen legges frem årlig som statistikk i en egen DKS-rapport. Rapporten for 2017 kommer nå i juni. Den vil gi et bilde av DKS som er nødvendig både for å forstå mangfoldet i DKS og hvordan feltet kan utvikles og forbedres.

Satsning på digitale teknologier

Nyskaping og utvikling av DKS foregår kontinuerlig, og en oppgave for oss som fagetat er å virke samlende på feltet, slik at ny kunnskap og gode prosjekter kommer fellesskapet til gode. Forsøk med nye formidlingsmodeller ved bruk av teknologi er eksempelvis et område som krever samarbeid, utvikling, piloter og testing. Kulturtanken har satt i gang flere prosjekter for å prøve ut og synliggjøre hvordan digitale teknologier kan virke inn på formidlingssituasjoner for barn og unge. Her har vi blant annet et samarbeidsprosjekt med Odda kommune og Litteratursymposiet i Odda om bruk av Augmented Reality på mobiltelefoner, men også med enkelte kunstnere og ulike DKS-prosjektforslag.

Dialog mellom praksisfelt og forskningsmiljøer

Kvalitet er også på Kulturtankens dagsorden. Etter at Kulturrådet har avsluttet sitt treårige prosjekt om kvalitet, tar Kulturtanken opp stafettpinnen og undersøker hvordan kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet kan begrepsliggjøres, styrkes og utvikles i DKS-ordningen. FoU-konferansen vi arrangerer 8. november 2018 har derfor kvalitet i DKS som tema. Forvaltningen, kunst- og kulturfeltet og skolen har ulike kvalitetsforståelser, og konferansen er en arena for å belyse spørsmål om kvalitet fra ulike posisjoner relatert til DKS. Konferansen er også et ledd i vårt arbeid med formidling av forskning- og utviklingsarbeid og et initiativ for å bringe praksisfeltet og FoU i tettere dialog.

Vi arrangerer og strømmer også andre seminarer for å sette søkelyset på aktuelle problemstillinger knyttet til barn og unges opplevelser av kunst og kultur. Det neste arrangeres 30. mai på Sørlandets Kunstmuseum i samarbeid med SKMU og forskergruppa «Kunst og barn & unge» ved Universitetet i Agder.

I vår jobb for å sette kunst og kultur til barn og unge på kartet vil vi også utfordre de ulike forskningsmiljøene over det ganske land til å vise hvordan de forsker på DKS. Derfor inviterer vi alle til å sende inn kommentarer og spørsmål til oss. Vi ser frem til åpne og gode samtaler.

Annonser

Stikkord:
· · · ·