Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Undersøkelsesrobot gir skoleelever ny utøvende rolle i møte med DKS

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Gravesak, Intervju,

PUBLISERT

mandag 15. mai 2023

En robot med navn Undre åpner opp for at skoleelever fra hele landet endelig får dele sin opplevelse av Den Kulturelle Skolesekken i en samlet spørreundersøkelse. Mer enn 20 år skulle gå før det ble gjort et forsøk på å tilrettelegge for nasjonal evaluering hvor elevenes stemme blir hørt.

↑ Foto fra DKS-prosjektet «Teiporama» i Kristiansand av Sandra Norrbin. Gjennom en ny digital spørreundersøkelse skal nå elevenes stemme og meninger om DKS bli systematisk samlet inn. Foto: Sandra Norrbin.

Ballade og Periskop samarbeider om saker knyttet til rapporten om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken. Flere artikler om emnet vil bli publisert i begge publikasjonene i tiden fremover. Første sak stod på trykk den 31. mars

I snart 22 år har Den kulturelle skolesekken (DKS) gjort ulike forsøk på å kartlegge elevenes opplevelser og møter med DKS-produksjoner i sin skolehverdag, uten at det har eksistert felles systemer å føre evalueringene i. Dette skoleåret har imidlertid en undersøkelsesrobot med navn Undre sett dagens lys, med et spørsmålsskjema som åpner opp for at elever over hele landet kan få dele sine inntrykk og opplevelser knyttet til DKS-møtene.

Spørsmålene som blir stilt er få, veldig enkle, og har en åpenbar begrensning i at de er forhåndsutfylt

«Hei, jeg heter Undre»

Undre er et digitalt spørreskjema som umiddelbart kan ligne en chatbot, fremhever Kulturtanken selv på sin nettside, men fullt så sofistikert er Undre ikke, avsløres det. Derfor chatbot i hermetegn heretter.

Elevene får en kort introduksjon («Hei, jeg heter Undre …»), et spørsmål om Undre kan spørre om noe som har skjedd i DKS i det siste, etterfulgt av en dansende glad robot, før følgende hovedspørsmål blir stilt: Hva var bra med det du opplevde? Var det noe du ikke likte? Er det noe annet du vil si? Til hvert av spørsmålene følger forhåndsutfylte svar som elevene skal klikke på.

Spørsmålene som blir stilt er få, veldig enkle, og har en åpenbar begrensning i at de er forhåndsutfylt. Undre krever også at elevene både har tilgang til en PC og har fått tildelt en lenke. Likevel betrakter Kulturanken med Undre at de har tatt et første steg i noe som kan bli et gjennombrudd for å gjøre en systematisk elevevaluering på nasjonalt plan.

Ved hjelp av en personifisert robot som avsender, ønsker Kulturtanken å komme i dialog med elever over hele landet som kan gi innsikt i deres DKS-opplevelser.

«Chatboten» Undre


Roboten Undre er utviklet skoleåret 2022-23 og fungerer som et digitalt spørreskjema som skal kartlegge hva slags opplevelser skoleelever over hele Norge har hatt med Den kulturelle skolesekken (DKS). Utgangspunktet er et ordinært spørreskjema utformet som en chatbot hvor elevene får møte roboten Undre som stiller dem fire hovedspørsmål knyttet til deres opplevelser av DKS-produksjoner.

Spørreskjemaene blir foreløpig sendt ut til mellom- og ungdomstrinn over hele landet. Det er de lokale DKS-administratorene som sender ut skjemaene med en lenke til spørreskjemaet.

En marsjordre

At Kulturtanken nå har åpnet opp for en evalueringskanal hvor man får kunnskap om elevenes egne møter med DKS, og hvor deres stemme faktisk får komme til uttrykk, kan vel sies å være på høy tid?

– Ja, så til de grader, bekrefter Jørund Høie Skaug, som er prosjektleder for utviklingen av «chatboten» Undre i Kulturtanken.

– På sett og vis er det overraskende at det skulle gå hele 20 år og mer før DKS fikk satt i gang et slikt system. Ut ifra det jeg vet, har det vært en del ymse opp gjennom årene, av ulik kvalitet. Noen har forsøkt seg på app-løsninger, som er tidkrevende å få til med elevene, mens andre har utviklet spørreskjema med noen lokale løsninger – så det er ikke slik at det ikke har vært sanket inn tilbakemeldinger fra elever tidligere, men det er første gang det gjøres systematisk for hele landet, presiserer Skaug og fremhever at utgangspunktet for Undre er en «marsjordre» Kulturtanken har fått fra Stortingsmelding 18 om å sette i gang et sentralisert tilbakemeldingssystem. Også rapporten «Kvalitetsarbeid i Den kulturelle skolesekken 2018-2019» viste behov for tilbakemeldinger som det i DKS inntil nå har blitt arbeidet spredt og lite systematisk med.

– På sett og vis er det overraskende at det skulle gå hele 20 år og mer før DKS fikk satt i gang et slikt system

Jørund Høie Skaug er prosjektleder for undersøkelsesroboten Undre. Foto: Erik Fosheim Brandsborg

For barnslig?

I praksis fungerer undersøkelsesroboten slik at DKS-administrasjoner (fylkene og kommunene) bestemmer hvilke turneer de vil ha tilbakemelding på – og sender så ut en epost fra DKS-portalen til lærere og kulturkontakter som distribuerer en lenke til tilbakemeldingsskjemaet i elevenes læringsplattform eller i en e-post direkte til eleven.

– Som du ser så er det mange ledd, noe som er en hake ved dagens løsning. Vi må finne en enklere måte å distribuere dette på. Samtidig må personvern og GDPR vedlikeholdes – noe som betyr at vi ikke kan åpne opp for en app direkte på elevenes telefon, sier Skaug.

Det er de lokale DKS-administratorene som igangsetter Undre-prosessen. Hvilke tilbakemeldinger kommer de med?

– Noen DKS-ere har begynt å bruke det, andre ikke. Tilbakemeldinger så langt er positive. Samtidig får vi innspill fra de lokale administratorene om at de ønsker seg et annerledes skjema – og da et skille mellom ungdoms- og mellomtrinnet. Det kommer til uttrykk at noen synes dette er for barnslig for ungdomstrinnet.

– Vi har tatt Undre i bruk på noen enkelte produksjoner, og fått noen tilbakemeldinger, men vi ser at språket må bli mer tilpasset de ulike alderstrinnene. Her blir det et språk som ikke kommuniserte med ungdomselevene. Det ble både for enkelt og for barnslig, bekrefter Øyvind Sunde Høstaker i DKS-Vestland, som likevel stiller seg positiv til prosjektet.

– Vi har fått en metaversjon som må jobbes videre med.

– Vi har tatt Undre i bruk på noen enkelte produksjoner, og fått noen tilbakemeldinger, men vi ser at språket må bli mer tilpasset de ulike alderstrinnene

Øyvind Sunde Høstaker i DKS-Vestland har satt i gang elevevaluering på enkelte produksjoner. Foto: Fredrik Høstaker

Flertrinnsrakett

For Kulturtanken er Undre første sted i en lengre prosess, en såkalt «flertrinnsrakett». Med innovasjonsmidler på 1.5 millioner fra Regionalt forskningfond Oslo og nylig innledet forskningssamarbeid med Institutt for pedagogikk (UIO), øyner Jørund Høie Skaug muligheter for å kunne videreutvikle verktøyet til å bli nyttig i både kvalitetssikringen og planleggingen av nye produksjoner.

– Allerede fra skolestarten høsten 2023 blir spørsmålsskjemaet mer differensiert og fra 2024-25 er målet å få på plass et refleksjonsverktøy koblet mot læringsplanen. Dette vil være mer ambisiøst på både elever og læreres vegne.

– Evalueringen vil da være basert på forskningen – med innspill fra lærerne og mer forankret i lærerplanen og dermed et fullblods refleksjonsverktøy med litt design og interaktive elementer – og ikke som i dag med et spørreskjema med animasjoner til pynt. Vi vil da kunne sitte med et verktøy som legger til rette for kultur i etterarbeid i DKS.

Har elevene hatt innvirkning så langt i prosessen på designet av roboten Undre og spørsmålsalternativene?

– Foreløpig er dette en oppfinnelse gjort av voksne, men vi har testet det på elever i Innlandet og Rogaland, og fått feedback, så indirekte har elever vært med på å uforme spørsmål. Vi har kunnet se hva som fungerer og ikke, sier Skaug.

Hvorvidt elevene i VGS også skal involveres i et tilbakemeldingsskjema er det ikke tatt stilling til i dag, og de aller yngste på 1.-4. trinn må også vente inntil videre, da utviklingen av spørreskjema rettet mot denne aldersgruppen krever et annet løp.

– Allerede fra skolestarten høsten 2023 blir spørsmålsskjemaet mer differensiert og fra 2024-25 er målet å få på plass et refleksjonsverktøy koblet mot læringsplanen

«Vi kom, vi visste ikke så veldig mye og så var det ferdig»

Etterlatt med følelser i høygir  

Periskop var til stede under årskonferansen til Kulturtanken i november 2022 hvor Undre ble presentert, og under en samtale med Skaug ble betydningen av etterarbeid løftet frem – og hvordan en DKS-opplevelse kan sette elevenes følelsesapparatet i «høygir» uten at de får uttrykt seg i etterkant.

– Under et verksted vi hadde i Sarpsborg fortalte elevene om det som de oppfattet som typisk med DKS-opplevelser: «Vi kom, vi visste ikke så veldig mye og så var det ferdig» – og da tenkte jeg at dette må vi kunne gjøre bedre! Det er ikke bra. Ikke i lengden. Vi ønsker ikke at kvaliteten skal variere så mye i forhold til etterarbeid – og da tenker jeg at Undre kan være en ting som styrker dette spesielt.

Den nylige fremlagte rapporten om DKS og Kulturtanken fra Oxford Research viser til at prosjekter som DKS igangsetter skaper stort engasjement, undring og fordypning fra elevenes side, samtidig som at det finnes få produksjoner hvor elever og lærere kan være delaktige i idéutvikling og planlegging. Dermed får, i følge rapporten, de to sentrale partene i en DKS-kontrakt en «begrenset definisjonsmakt i ordningen».

Vi ønsker ikke at kvaliteten skal variere så mye i forhold til etterarbeid – og da tenker jeg at Undre kan være en ting som styrker dette spesielt

Lina Taule Fjørtoft har de siste seks årene stått bak ulike DKS-produksjoner. Foto: Michaela Gettwert

– Jeg ser for meg at vi som utøvere kan bli nervøse for slike elevevalueringer – for hvor seriøst har elevene egentlig tatt spørreskjemaet

 –Hvor seriøst tar elevene spørsmålene?

Lina Taule Fjørtoft har vært DKS-utøvende kunstner gjennom de siste seks årene. Dette skoleåret står hun bak en workshop under tittelen TeaterAction hvor elever på 5.-10-trinn får prøve seg på skuespill og scenekamp. Hun er også en del av teaterkompaniet Eventyr i Parken og utendørsforestillingen Reveenka, i tillegg til at hun medvirker i Det Vestnorske Teaterets DKS-satsing Heime i nynorsken.

Fjørtoft har ikke hørt om Kulturtankens prosjekt med Undre før Periskop tar kontakt med henne, og hun stiller seg i utgangspunktet positiv til denne nye spørreundersøkelsen, da hun ser på det som viktig at elever får uttrykke sine meninger. Verdien av slike undersøkelser kan bli at elevene helt fra starten blir mer bevisstgjorte, og at de kan komme med sine meninger og innspill, fremhever hun.

– Det er fint at de ikke bare blir passive tilskuere til noe de «bare» har sett – det får frem betydningen og viktigheten av at de var der da det skjedde.

Samtidig peker Fjørtoft på det utfordrende med slike elevevalueringer – for hvor avgjørende skal de bli for videresalg og videre utføring av produksjonen?

– Jeg ser for meg at vi som utøvere kan bli nervøse for slike elevevalueringer – for hvor seriøst har elevene egentlig tatt spørreskjemaet – og kan man avsløre når de bare tuller, spør Fjørtoft, som selv har erfaringer med at elever ofte må guides gjennom tilbakemeldingsrunder slik at man kan luke ut usaklige kommentarer og kjappe svar uten baktanke, og på den måten  få frem konstruktiv respons. Hvordan elevene blir presentert for evalueringen er også avgjørende, og om lærerne tenker på dette som viktig, eller noe de bare må kjapt gjennom, og selvsagt også hvor lang tid det går mellom DKS-opplevelsen og utfyllingen av skjemaet

Fjørtoft mener at det kan være vanskelig for en tredjepart som ikke har vært tilstede under utførelsen av opplegget å tolke elevenes svar utifra situasjonen, at en som sitter på utsiden ikke kan vite om andre omstendigheter kan ha påvirket resultatet.

– Jeg lurer også på hvem som skal ha tilgang på svarene fra undersøkelsen, og om dette kan ha noe å si for videresalg for forestillingen. Det er viktig å ta vare på vernet av kunstnerne oppe i det hele, og være veldig bevisst på hvor tungt svarene skal veie.

Det er fint at de ikke bare blir passive tilskuere til noe de «bare» har sett – det får frem betydningen og viktigheten av at de var der da det skjedde

Fra DKS-produksjonen «Reveenka». Fra venstre: Lina Taule Fjørtoft, Thomas B. Brandt, Magdalena Kuna, Stine Revheim Svellingen. Foto: Michaela Gettwert

Det handler både om at mange lokale DKS-ere ikke vet om undersøkelses-roboten og hvordan de skal ta dette systemet i bruk – samtidig som at det skal ha relevans for målgruppen

Relevans? 

Inntil nå har mer enn 15.000 elever svart på tilbakemeldingene, men sett i lys av at det er ca. 350 000 aktuelle mottakere der ute på både barne- og mellomtrinnet, er ikke tallet spesielt høyt, noe også prosjeklederen for Undre fremhever. Det handler både om at mange lokale DKS-ere ikke vet om undersøkelsesroboten og hvordan de skal ta dette systemet i bruk – samtidig som at det skal ha relevans for målgruppen. Det er den enkelte DKS-enheten som igangsetter Undre som eier den lokale dataen, men Kulturtanken får tilgang til det innsamlede undersøkelsesmateriale.

Når dere utvikler spørsmålene, hvordan skrur dere de sammen slik at de faktisk treffer målgruppen?

– Vi har fått gode råd fra Institutt for pedagogikk, hvor samarbeidet er ledet av en professor og en masterstudent som også jobber som lærer, men vi må også ut og teste det mer på elevene – og det er det vi skal gjøre i juni, med elevverksteder i Oslo, hvor vi ønsker innspill i forhold til om spørsmålene treffer dem eller ikke.

DKS-utøver Fjørtoft har gått gjennom spørsmålene som sendes ut, og merker seg at spørsmålene ikke er spesielt dype, samtidig som hun etterlyser et eget felt hvor elevene får mulighet til å presisere opplevelsene sine.

– De må få sette egne ord på dette – ikke bare bli gitt noen forhåndsbestilte standardsvar. Det må være flere spesifikke spørsmål som fører til konstruktive tilbakemeldinger som jeg som utøver faktisk kan bruke til noe.

Fjørtoft savner innledningsvis en forklaring på hva DKS er.

– I en ideell verden vet elevene at det er noe som heter DKS, og at det er det de har opplevd, med det gjør de ofte ikke. For dem er det noe som har skjedd på skolen den dagen, eller et spesifikt sted de har besøk hvor noe kunstnerisk skjedde. De kan derfor ha vært med på noe de faktisk ikke helt vet bakgrunnen til, presiserer Fjørtoft.

Øyvind Høstaker i DKS-Vestland etterlyser et spørreskjema som også er tilpasset kunstuttrykket – for det er forskjell på om du opplever film eller dans. Dette må spørsmålene da høyde for.

– Nå blir det for generelt, men dette er noe man kan gå videre med i utviklingen av programmet.

I en ideell verden vet elevene at det er noe som heter DKS, og at det er det de har opplevd – men det gjør de ofte ikke

Fra DKS-forestillingen «Heime i Nynorsken». På foto: Lina Taule Fjørtoft, Toivo Fjose og Nichola G. Stephen. Foto: Irene Smørdal

Det blir som ferniss over skolehverdagen – som brokkoli forkledd som sjokolade

Brokkoli forkledd som sjokolade  

I henvendelsen til elevene tar dere i bruk animerte GIF-er. Er det ikke en fallgruve å gjøre det kult og fengende på elevenes premisser?

– Det er jo tusenkronersspørsmålet, og en risk som kan kobles opp mot «gamification». Unge er raske til å gjennomskue elementer som vi voksne har skrudd sammen, som skal være gøye, men som ikke er så morsomme for målgruppen likevel, sier Skaug.

– En klassisk utfordring er læringsspill som er utviklet som dataspill, men hvor elevene gjennomskuer det fort, og opplever det som grusomt kjedelig. Det blir som ferniss over skolehverdagen – som brokkoli forkledd som sjokolade. Vi skal derfor ikke selge dette inn som et dataspill, men i stedet bruke elementer fra dataspillverden i utformingen av evalueringsskjemaene.

Saken fortsetter under bildet. 

Unge er raske til å gjennomskue elementer som vi voksne har skrudd sammen, som skal være gøye, men som ikke er så morsomme for målgruppen likevel

Elevenes tilbakemeldinger skal ikke være et barometer på hvilket innhold man faktisk skal gi, men de har rett til å gjøre sin stemme hørt om ting som angår dem

Ikke et elevbarometer  

Medvirkning er det store buzzordet og noe som rapporten fra Oxford Research og Høgskolen på Vestlandet gjentagende fremhever som av betydning, men hva betyr medvirkning for deg?

– Jeg ser dette i tråd med hva lærerplanen sier om demokrati og medborgerskap. Det er viktig å utøve en reell medvirkning ikke bare på overflaten, men samtidig skal ikke elevene styre innholdet i DKS  – ingen vil dit. Her må data forvaltes på riktig måte. Om det viser seg at dans er lite populært blant elevene, eller kulturarv og museer, skal man da kutte det ned? Det er skrekken ved slike verktøy. Elevenes tilbakemeldinger skal ikke være et barometer på hvilket innhold man faktisk skal gi, men de har rett til å gjøre sin stemme hørt om ting som angår dem. Vi skal lytte til dem, ta dem med på råd og gi dem mulighet for innspill underveis. I beste fall er dette en brikke i demokrati og medborgerskap hos unge, sier Skaug.

Også den lokale DKS-administratoren i Vestland peker på faren ved feilinformasjon og for at elevenes tilbakemeldinger skal legge føringer for DKS-tilbudet fremover.

– Vi kan ikke bare gi dem det de vil – og gjennom DKS får de prøve noe nytt. Elever kan utfordres på hva de ikke likte og hvorfor. Et evalueringssystem kan aldri bli helt optimalt, men jeg ser mange flere fordeler enn ulemper – for her får man elevenes stemme med inn, og  dermed en retning mot mer elevmedvirkning, sier Høstaker, som selv skal ta en oppsummering med sine folk i DKS-Vestland mot slutten av skoleåret for å evaluere Undre.

Jørund Høie Skaug vil ikke på nåværende tidspunkt avsløre for Periskop innholdet i elevenes tilbakemeldinger så langt, det må vi vente til forsommeren med å få innsyn i. Han venter seg flere utfordringer i tiden fremover: På et overordnet plan handler det om å balansere ulike hensyn mot hverandre; DKS sine behov, elevenes stemme i DKS, forskningen, lærene og ansvaret for å ta vare på kunstens kvaliteter.

Et evalueringssystem kan aldri bli helt optimalt, men jeg ser mange flere fordeler enn ulemper – for her får man elevenes stemme med inn

Annonser

Stikkord:
· · · · · · · · · · · · · · · · ·